Yeni Vakıf Nasıl Kurulur?

Yeni vakıfların kuruluş ve işleyişi ile ilgili hükümler Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Vakıf kuruluşu, noterde düzenleme şeklinde yapılacak bir resmî senetle veya ölüme bağlı tasarruf şeklinde yapılabilir. Vakıf senedi noterde tasdik olunduktan sonra vakfın kuruluşu için yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatla tescilin sağlanması gereklidir. Vakıf, mahkeme tarafından verilecek bir nevi uygunluk kararı sonrası sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Vakıf senedinin içeriğinde Vakfın adı, amacı, özgülenen mal ve haklar, organları ve yerleşim yeri yazılması zorunludur.

  • Vakfın adı; kanuna ahlaka adaba aykırı olmamalı ve vakfın amaçları ile uyumlu olmalıdır. Üçüncü kişileri vakfın amacı konusunda yanıltıcı ya da yanlış çağırışımlar uyandıracak isimler verilemez. Her hangi bir kamu kurum ya da kuruluşunun ismi kullanılamaz
  • Vakfın amacı; Hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve süreklilik arz etmelidir.
  • Özgülenen mal ve haklar; kurucuya ait olmalı ve amacı en azından başlangıç itibari ile gerçekleştirmeye yetmelidir. Özgülenen malvarlığı nakit ise paranın vakıf adına Türkiyede kurulu bir bankaya kuruculardan birinin hesabına yatırılıp, vakıf adına bloke edilerek dekontunun tescil başvurusu yapılan mahkemeye ibrazı, taşınmaz ya da taşınır bir malvarlığı ise değer tespitinin mahkemece yaptırılması ve ilgili sicillerine (tapu sicili, trafik sicili gibi) vakıf adına tescili sağlanmalıdır.Vakfın kurulması ile özgülenen mal ve haklar vakıf tüzelkişiliğine geçer.
  • Vakfın bir yönetim organı olması zorunludur. Vakfın işleyişinin kolaylaşması açısından, amacının kapsamına ve faaliyetlerine uygun olarak mütevelli heyeti, yönetim organı ve bir denetim birimi olması uygun olur. Bu sayılan organlar dışında onur kurulu, araştırma kurulu, çalışma kurulu gibi vakfın yönetimi ile ilgili olmayan kurulların vakıf organları arasında gösterilmemesi gerekir. Vakfın organlarının kaç kişiden oluşacağı, toplantı ve karar yeter sayılarının senet metninde gösterilmesi, organların görev ve yetki sınırlarının yeterince belirtilmesi halinde, vakfın işleyişinde sıkıntıya düşülmesinin önüne geçilmiş olur.Vakıf organlarında kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak görev alamaz.
  • Vakfın yerleşim yeri; vakfın faaliyetlerini yürüttüğü merkezin bulunduğu yerdir. Vakıf senedinde gösterilecek adresin açık olarak ayrıntılı şekilde yazılması zorunludur.
    Vakfın tesciline ilişkin açılan davada mahkemece davanın reddine ya da vakfın tesciline ilişkin vereceği karar, tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde, başvuran veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilebilir.

Vakıf kuruluşunda vakıf senedinin içeriğinin hazırlanması kadar tescil sürecinin de takibi önemlidir. Kuruluş aşamasında gözden kaçabilecek detaylar sebebiyle başvurulan mahkemeden red geldiği vakit kuruluşa ilişkin süre en az 6 ay uzayacaktır. Bu hususlarda danışmak ve bilgi almak için 0216 266 81 57 numaradan ofisimizi arayabilir, info@altinlarhukuk.com adresine mail atabilir ve randevu alıp Ataşehir merkezde bulunan ofisimizde tecrübeli uzman avukatlarımızla görüşebilirsiniz.
.

 Top