Riskli Yapı Tespiti Sonrası Aşamalar

6306 SAYILI KANUN, UYGULAMA YÖNETMELİĞİ VE İÇTİHATLAR IŞIĞINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ADIMLARI – (RİSKLİ YAPI TESPİTİNİN BAKANLIKÇA ONAYLANMASI SONRASI AŞAMALAR)

1. Riskli Yapı Tespiti Lisanslandırılmış Kuruluş tarafından yapılır ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün onayına sunulur. Çevre ve Şehircilik raporu (tespiti) onaylar.

2. Onayı veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğüne ‘’söz konusu yerin riskli yapı olarak tespit edildiğini, bu hususun tapu kütüğü beyanlar hanesinde belirtilmesini ve tapuda gözüken ayni ve şahsi hak sahiplerine tebligat yapılması’’nı içeren yazıyı gönderir.

3. Tapu Müdürlüğü maliklere/hak sahiplerine ‘’söz konusu yerin riskli yapı olarak tespit edildiğini, işbu hususta tebligatın ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde itiraz etme hakkı olduğunu ‘’ beyanla yazı gönderir. ( Şayet tapuda gözüken maliklerden vefat eden var ise bu durumda Tapu yine Çevre ve Şehirciliğe yazı yazıp veraset ilamını talep eder, Çevre ve Şehirciliğe Bağlı Muhesebat Müdürlüğü veraset ilamını hazırlayıp tapuya gönderir, Tapu Müdürlüğü tebligat işlemini tamamlar.

4. Maliklere /Hak sahiplerine Riskli yapı tespiti yazısı gönderildikten ve tebliğ edildikten itibaren 15 gün içerisinde itiraz olunmaz ise, tespit kesinleşir.

5. Tespitin kesinleşmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Belediye Başkanlığına yazı yazar ve maliklere iletilmek üzere YIKIM TEBLİGATI gönderilmesini talep eder.

6. Yıkım Tebligatının içeriği; ‘’ riskli yapı tespiti yapılmış ve bu tespite itiraz süreci de tamamlanmıştır. İlgili Kanunun ‘’Uygulamaya başlanmadan önce ,riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verilir’’ hükmü doğrultusunda binanızın nüfus ve eşyadan tahliye edilerek kat malikleri olarak tarafınızca yıkılması için 70 günlük süre verilmiş olup, bu süre sonunda binanızın nüfus ve eşyadan tahliye edilerek yıkımının yapılması hususunda gereğini önemle tebliğ ederim.’’

7. Yıkım Tebligatında; 60 günden az süre verilmeyerek taşınmazın yıkımının bizzat yapı malikleri tarafından yapılması istenir. 60/70 günlük(verilen sürenin) içinde yapı malikleri tarafından yıkımın yapılmadığı kontrol edilirse, yapının Belediye Başkanlığı tarafındanyıktırılacağı belirtilerek son bir 30 günlük ek süre yapı maliklerine verilir. 60+30 günlük sürelerin geçtiği ve riskli yapının yıkımının gerçekleşmediği tespit edilirse Belediye Başkanlığı elektrik-su-doğalgaz gibi hizmetlerin durdurulması için ilgili kurumlara yazı yazar ve Valiliğe ,Kaymakamlığa riskli yapının yıktırılmadığını bildirir. Verilen sürelerde yıkımı gerçekleşmeyen riskli yapıların yıkımı ilgili mülki amirlik tarafından yapılır, yaptırılır. Yıkım masrafları dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanır ve sonrasında yıkım masrafı maliklerin tapu kaydına arsa payı oranında müşterek ipotek belirlemesinde bulunularak müteselsilen tahsil edilmeye çalışılır.

8. Malikler kendilerine gelen YIKIM TEBLİGATı sonrası kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine yıkım sürelerini bildirir ve tahliye talep eden bildirimi yapmak zorundadır.

9. Riskli Yapıların tahliyesi ve yıkımı işlemlerini engelleyenler aleyhine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tutanağı kapsamında suç duyurusunda bulunulabilir. İlgili Cumhuriyet Başsavcılıkları bu işlemleri engelleyenler aleyhine TCK kapsamında dava açıp açmamakta serbesttirler.

10. Yukarıdaki aşamalar tamamlandıktan sonra; Belediyeye YIKIM RUHSAT başvurusu yapılması lazım gelmektedir. Yıkım ruhsatının alınabilmesi için a) riskli yapının tahliye edildiği b)elektrik su doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığı (belgeli) c) yıkım sorumlusu fenni mesul belirlenmesi gerekmektedir. Bu evraklar sunulduğunda Belediye 6 iş günü içerisinde yıkım ruhsatı düzenleyecektir.Top