Reddi Miras - Mirasın Reddi

Mirasın reddi, Medeni Kanun (MK) 605-618. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Mirasın reddi ancak mirasın intikalinden sonra mümkündür. Miras bırakanın ölümü üzerine miras kendiliğinden mirasçılara geçeceğinden ancak bundan sonra miras reddedilebilir. Miras bırakan ölmeden ret hakkı doğmaz. Ancak, miras hakkına sahip olmak istemeyen yasal veya atanmış mirasçının, miras bırakan ölmeden önce mirastan feragat sözleşmesi yapması veya miras hakkını temlik etmesi mümkündür.

Medeni Kanun 609 ile 610. Maddelerine göre Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir. Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Bu duruma mirasın hükmi reddi denmektedir. Mirasçı mirası reddettiğini beyan etmek zorunda değildir. Mirasçıların ret süresini susarak geçirmeleri halinde mirası reddettikleri kabul edilmiştir. Hükmi ret karine kabul edildiğinden ret için ayrıca beyanda bulunmaya gerek yoktur. Ancak mirasçı ilerde doğabilecek ihtilafları önlemek için Sulh Mahkemesine beyanda bulunabilir.

Genel Olarak miras (MK 606), üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar. Önemli sebeplerin varlığı hâlinde sulh hâkimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir.

Mirasın reddi talebi mirasın açılacağı yerin Sulh Hukuk Mahkemesine yapılır. Bu da miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesidir. Ret beyanı mirasın açıldığı yerin Sulh mahkemesi tarafından mahkemenin özel kütüğüne tescil edilir (TMK m.609). Mirası ret talebinde bulunan mirasçıya talep halinde mirası reddettiğine dair bir belge verilir (TMK m. 609)

Söz konusu Reddi Miras durumunda bir avukat vasıtasıyla sürecin yönetilmesi ve yürütülmesi doğabilecek hak kayıplarının önlenmesinde oldukça önemli bir husustur. Danışmak ve bilgi almak için 0216 266 81 57 numaradan ofisimizi arayabilir, info@altinlarhukuk.com adresine mail atabilir ve randevu alıp Ataşehir merkezde bulunan ofisimizde tecrübeli uzman avukatlarımızla görüşebilirsiniz.Top