İzale-i Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası genellikle taşınmazlar (arsa, daire) üzerinde birden fazla kişinin mülkiyet sahibi olması sebebiyle doğan uyuşmazlıklara uygulanır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Türk Medeni Kanunu m. 698/1 uyarınca, paydaşlardan herbiri malın paylaşılmasını isteyebilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Dava , davayı açan kişi veya kişiler (davacı) dışında kalan bütün paydaşlara karşı açılır. Paydaşlardan birinin ölmüş olması durumunda ölen paydaşın bütün mirasçıları da davanın tarafı olacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Bu davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Örneğin uyuşmazlığa konu taşınmaz Ataşehir ilçesinde ise yetkili mahkemese İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Şekilde Sonuçlanır?

Türk Medeni Kanunu m. 699 uyarınca, “paylaşma malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da açık arttırma yoluyla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçinde gerçekleşir.”

1. AYNEN TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

Taşınmazın yapı gereği bölünmeye uygun olması durumunda her bir paydaşa payı oranında paylaştırma yapılarak sonuca gidilir. Dava taraflarından bir kişinin bölünerek paylaşmayı talep etmesi halinde hakim öncelikle bölünerek paylaşmanın mümkün olup olmayacağını inceleyecektir. Taşınmazın bölünmesi durumunda büyük bir değer kaybına uğraması söz konusu ise bölenerek paylaştırma yapılamaz. Bölünerek paylaşmanın mümkün olması durumunda payların eşit şekilde dağılımı yapılamıyorsa pay karşılığı İvaz ( para) verilmesine karar verilerek denkleştirme yapılır.

2. SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

Taşınmaz yapı gereği bölünemez nitelikte ise ancak ozaman satış suretiyle taksim yoluna gidilecektir. Satış, icra dairesi veya satış memurluğunca açık arttırma usulüne göre satılır. Ancak tüm paydaşlar bir araya gelerek satışınca yalnızca paydaşlar arasında yapılmasına oybirliği ile karar verirlerse satış paydaşlar arasında yapılır.

 Top